สนช.โต้กม.คตง.ไม่ละเมิดหลักสิทธิเสรีภาพ

“สมชาย” ติง “พิศิษฐ์” อย่าดื้อดึง-รู้จักพอ ฝาก คตง.เลือก ผู้ว่าสตง.ให้รอบคอบระวังหน้าแตก  เมื่อวันที่ 22 ต.ค. นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสนช. กล่าวว่า ขั้นตอนภายหลังที่ประชุมสนช.ลงมติผ่านร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน คาดว่า กรธ.และสตง.คงไม่โต้แย้ง จนมีการตั้งกมธ.ร่วมมาทบทวนร่างกฎหมายลูกดังกล่าว เพราะประเด็นที่เห็นต่าง สามารถตกลงทำความเข้าใจกันได้ในที่ประชุมสนช.แล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม สนช.ก็ไม่ตัดสิทธิ หากสตง.หรือกรธ.จะโต้แย้ง แต่ยืนยันว่า สิ่งที่สนช.ลงมติให้ความเห็นชอบไปดำเนินการอย่างถูกต้อง ไม่มีอคติ และเขียนรายละเอียดอย่างชัดเจน อาทิกรณีการห้ามอดีตผู้ว่าสตง. มาสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าสตง.ใหม่  ซึ่งไม่ใช่การกีดกันไม่ให้ใครลงสมัคร หรือเขียนกฎหมายเล่นงานใคร ไม่เข้าใจว่า เหตุใดนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสตง.ไปตีความให้วุ่นวาย  ไปอ้างคำสั่งหัวหน้าคสช.คุ้มครองให้ลงสมัครได้ ทั้งที่เมื่อร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้เมื่อไร คำสั่งคสช.ที่เกี่ยวกับร่างกฎหมายนั้นจะหมดลงทันที  เมื่อเคยเป็นมาแล้วต้องให้คนอื่นได้เป็นบ้าง คนเคยเป็นมาแล้วต้องรู้จักพอ คนอื่นๆที่มีความรู้ ความสามารถในประเทศอีกจำนวนมากจะได้เข้ามา  อย่าไปดื้อดึง ทุกอย่างควรพอดีและพอเพียง  ส่วนที่นายพิศิษฐ์ไปสมัครรับการสรรหาเป็นผู้ว่าสตง.ไว้แล้วนั้น เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ และหากได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.) ก็มีสิทธิได้เป็นผู้ว่าสตง. แต่ถามว่าจะอยู่ได้กี่วัน เพราะหากร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินมีผลบังคับใช้เมื่อใด ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งทันที เพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนมาก ไม่ให้อดีตผู้ว่าสตง.กลับมาเป็นผู้ว่าสตง.ได้อีก ฝากไปถึงคตง.ว่า ให้พิจารณากฎหมายให้เป็นไปตามเจตนาที่สนช.ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์  หากเลือกใครไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบ ควรเลือกคนที่มีคุณลักษณะถูกต้อง  เพราะเวลาคตง.ส่งชื่อมาให้สนช.ตรวจสอบ  จะได้ไม่หน้าแตก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews