เผย ผลตรวจทราย กำจัดลูกน้ำ พบมีคุณภาพมาตรฐาน 100%

เผย ผลตรวจทราย กำจัดลูกน้ำ พบมีคุณภาพมาตรฐาน 100% โดยมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถติดต่อกันโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่สำคัญคือ แหล่งน้ำขังต่างๆ โดยเฉพาะภาชนะที่เก็บน้ำกินน้ำใช้ การป้องกันสามารถทำได้หลายวิธี และวิธีหนึ่งคือการใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ หรือที่รู้จักและเรียกกันติดปากว่า “ทรายอะเบท” เป็นทรายที่มีการเคลือบด้วยสารกำจัดแมลงทีมีฟอส(temephos)

ลงในแหล่งน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุง ซึ่งสารทีมีฟอสเป็นสารเคมีกำจัดแมลง ชนิดออร์กาโนฟอสเฟต มีกลิ่นเหม็น สลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกแดดหรือความร้อน มีความเป็นพิษต่ำต่อคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่มีความเป็นพิษสูงต่อลูกน้ำยุง ริ้น แมลงวันฝอยทราย แมลงหวี่ขน แมลงวันริ้นดำ เหา และสัตว์ปีก

ทรายกำจัดลูกน้ำ จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุขชนิดที่ 3 ผู้ประกอบการต้องขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการผลิต นำเข้า หรือส่งออกและต้องมีการแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และฉลากตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดทำโครงการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณลักษณะ เป็นไปตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ อย. หรือไม่ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำที่จำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 31 ตัวอย่าง นำมาตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการทั้งทางด้านเคมี หาปริมาณสารสำคัญ และทางกายภาพ โดยการทดสอบขนาดของผลิตภัณฑ์ทรายกำจัดลูกน้ำ ความสามารถผ่านตะแกรงกรอง (Sieving test) และความหนาแน่น ที่ปรากฏ (Apparent density) ผลการตรวจ พบว่า ทุกตัวอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพทั้งทางเคมีและทางกายภาพ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กำหนดแผนติดตามคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

แนะนำให้ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในแหล่งน้ำ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุง เป็นการป้องกันไม่ให้ยุงที่เป็นพาหะนำโรคหลายชนิดแพร่พันธุ์ได้ แต่จะต้องใช้ในอัตราส่วนที่ถูกต้อง จึงจะกำจัดลูกน้ำยุงได้ ทั้งนี้จะต้องใช้งานตามวิธีใช้ที่ระบุในฉลาก เช่น ทรายกำจัดลูกน้ำยุงสูตรที่มีทีมีฟอส 1% โดยน้ำหนัก เวลาใช้จะต้องนำไปใส่ในน้ำที่อัตราส่วนทรายอะเบท 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร หรือถ้าใช้สูตรที่มีทีมีฟอส 2% โดยน้ำหนัก ให้ใช้ในอัตราส่วน 0.5 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร โดยจะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทและการหายใจของลูกน้ำยุงภายใน 1 ชั่วโมง ออกฤทธิ์อยู่ได้นาน 3 เดือน ซึ่งอัตราส่วนต่อปริมาณน้ำ การเก็บรักษา วันหมดอายุ และวิธีการใช้เหล่านี้มีความสำคัญ ต่อคุณภาพของทรายกำจัดลูกน้ำ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น ถูกผิวหนัง ต้องล้างออกด้วยน้ำสบู่ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที หากเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลาลง หากกลืนกิน ทำให้อาเจียนโดยดื่มน้ำ 2 แก้ว แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที นอกจากนี้สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะนำทรายกำจัดลูกน้ำยุงไปแจกจ่ายให้กับประชาชนจะต้องมีการให้ความรู้เรื่องการใช้ที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดลูกน้ำยุง

สิ่งสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ “ ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด และป้องกันไม่ให้ยุงกัด ” โดยการป้องกันไม่ให้ยุงเกิด ก็คือ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และการป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนั่นเอง ซึ่งขอให้ปฏิบัติ 3 เก็บ คือ 1) เก็บบ้าน ให้สะอาด ให้โปร่ง โล่ง ไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2) เก็บขยะเศษภาชนะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 3) เก็บน้ำ ปิดภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ รวมทั้ง การเลี้ยงปลากินลูกน้ำในอ่างบัว การขัดล้างขอบภาชนะ เพื่อขัดไข่ยุงลายก่อนล้างภาชนะ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ 3 เก็บ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ส่วนการป้องกันยุงกัด ได้แก่ ทายากันยุง จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง กำจัดยุงโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า นอนกางมุ้ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกยังความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง เช่น การซื้อยามากินเอง หรือใช้ยาแก้ปวดลดไข้ประเภทแอสไพริน ไอบูโพรเฟน หรือ กลุ่มเอ็นเสด และ สเตียรอยด์ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะ เลือดออกได้ง่ายและเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ดังนั้นหากมีไข้สูงลอยระยะนี้ ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออก ขอให้ใช้ยาลดไข้พาราเซตามอล และการเช็ดตัวลดไข้ หากเป็นไข้แล้ววันที่สองไข้ไม่ลดลงให้รีบไปพบแพทย์ หรือไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน